Betingelser

GENERELLE BETINGELSER 2016, OSLO FJORDCRUISE AS & ARRANGEMENT OSLO AS

1. BESTILLINGER

1.A. Etter bestilling av ønsket arrangement, vil de motta en skriftlig kontrakt som skal signeres og returneres.Faktura vedr. forskuddsbetaling/leie ettersendes. En bestilling trer i kraft når arrangør har fått signert kontrakt i retur eller fått bestillingen bekreftet pr. mail eller faks.
Min. leietid på kveldstid er 5 timer med passasjerer ombord om ikke annet er avtalt skriftlig.
På kveldsarrangement må det bestilles en hovedrett pr. person, om ikke annet er avtalt skriftlig.

1.B. Et arrangement bekreftes med underskrevet avtale/kontrakt. Faktura vedr. forskuddsbetaling/leie må betales ved forfall.

2. AVBESTILLING/REDUKSJON

2.A. All avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling senere enn 60 dager før arrangementdato betales den forskuddsbetaling/leie som er fastsatt i kontrakten. Dersom det ikke er avtalt noe depositum i kontrakten, faktureres kunden kr. 15 000 eks. mva.

2.B. Ved avbestilling senere enn 30 dager før arrangementdato, faktureres kunden for hele den faste delen av arrangementprisen; herunder fartøyleie/bussleie/arrangementstedsleie og andre innleide varer og tjenester, Det beregnes en bemanning/omsetningkompensasjon på kr. 250, pr. ikke fremmøtte gjest, beregnet etter minimumsantallet som er oppført i kontrakten.

2.C. Ved avbestilling 8 dager eller senere før arrangementdato,må i tillegg alle forhåndsbestilte varer; herunder mat og drikke, betales fullt ut. Dersom mat og drikke ennå ikke er bestilt, beregnes en omsetningkompensasjonen på kr. 500 eks. mva pr. person, beregnet etter minimumsantallet i kontrakten.

2.D. Klarer arrangøren å avbestille bestilte ytelser, eller fremskaffe annen kunde til samme arrangementtidsrom, vil rederiets krav etter 2.B. og 2.C. bli redusert tilsvarende.

2.E. Det beregnes en bemanning/omsetningkompensasjon på kr. 250, pr. ikke fremmøtte gjest, beregnet etter kontaktens antall passasjerer.

3. FARTØYLEIEN (Båt)

Fartøyleien er basert på timecharter og inkluderer drivstoffbruk, passasjerforsikring (P&I) og vanlig besetning. Fartøyleien avregnes fra bestilt tid, til fartøyet er returnert Oslo og siste passasjer er gått i land. Minimum leietid er 5 timer til full pris, med unntak av formiddager på vanlige hverdager der det er 3 timer. For seilas uten passasjerer om bord, innrømmes halv fartøyleie etter at ovennevnte minimumsleie er innfrid. For eksempel ved henting eller avsetting av passasjerer utenfor hjemmehavn.

4. MATSERVERING (Båt)

Det er spiseplikt ombord i fartøyene om ikke annet er bestemt i kontrakten. Bindende matbestilling må være rederiet i hende senest 8 dager før arrangementsdato.

5. DRIKKEVARER (Båt)

5.A. Ønsker De andre drikkevarer enn hva som fremkommer av rederiets vinkart, (lagerførte drikkevarer) må bindende bestilling være rederiet i hende senest 8 dager før arrangementsdato. Servering av alkohol ombord i passasjerfartøy er underlagt samme regler som en restaurant. Hertil kommer strenge regler for ivaretakelse av passasjerenes sikkerhet. Se Alkoholloven § 1-4, § 8-2, § 8-1, og Alkoholforskriften § 1.

5.B. Arrangør plikter å gjøre sine gjester kjent med at det er strengt forbudt å nyte alkohol i havneområdet, eller bringe medbrakte drikkevarer av enhver art ombord i fartøyet. Videre at passasjerene som er beruset vil bli avvist ved landgangen. 5.C. Brudd på disse eller andre bestemmelser er å betrakte som grovt kontraktsbrudd, og gir kapteinen, ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele arrangementet og/eller sette passasjerer i land. Arrangør hefter for de tap rederiet lider grunnet slike omstendigheter.

6. ANSVAR (Båt)

Rederier organisert i OYF har gyldig passasjerforsikring. Gjenglemte gjenstander vil ved første anledning bli lagt inn på rederiets kontor og kan avhentes her. Rederiet erstatter imidlertid ikke skadde eller bortkomne klær eller gjenstander som ikke skyldes grov uaktsomhet fra rederiets side. Rederiet fraskriver seg også imidlertid ethvert erstatningskrav for tap av liv, skade på person eller gjenstand som gyldig kan fraskrives etter sjølovens kapittel 6, eller andre tap grunnet havari eller andre driftsbrudd. Forøvrig gjelder ansvarsbegrensning etter sjølovens kapittel 10. Bading fra skjenkested tillates ikke. Hvis fartøyet blir skadet eller solgt, vil dette overstyre inngåtte kontrakt. Rederiet vil da være behjelpelig med å å finne erstatningsfartøy.

7. BETALING

Hele arrangementet, inklusive spesialbestilte drikkevarer, matservering, transport og underholdning vil alltid bli fakturert arrangøren. Private og andre for arrangøren ukjente oppdragsgivere vil bli avkrevd garanti eller forskuddsbetalt arrangement. Påse at kontrakten blir påført i hvilke omfang lagerførte drikkevarer skal serveres ut fritt eller mot betalingsbong for Deres regning, eller betales kontant av den enkelte. Etter endt tur vil De motta faktura for arrangementet fratrukket innbetalt depositum. Fakturaen er netto kontant og skal betales umiddelbart. Har rederiet ikke mottatt betaling innen 10 dager fra fakturadato, vil De bli belastet med et purregebyr og 1% rente pr. påbegynte måned.